Uvjeti članstva

Opći uvjeti članstva u Hrvatskom uredu za kreativnost i inovacije

 

Članak 1.

Općim uvjetima članstva uređuju se odnosi između Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije (u nastavku teksta: Udruga) i Članova.

 

Članak 2.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i želi doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta Udruge.

 

Članak 3. 

Članom Udruge se postaje prijavom u Udrugu, uplatom članarine i upisom u Knjigu članova koju vodi Izvršni odbor Udruge. Knjiga članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu/nazivu Člana, OIB-u, datumu rođenja i datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datum prestanka članstva u udruzi.

 

Članak 4.

Članovi Udruge mogu biti individualni ili podupirući članovi.

Individualni članovi su punoljetne fizičke osobe s pravom glasa koje svojim aktivnim radom i uplatom članarine pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge.

Podupirući članovi su pravne osobe koje svojim aktivnim radom i uplatom članarine pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge. Za pravne osobe postoje tri razine članstva: Premium članstvo koje omogućava pravnoj osobi učlanjenje 10 zaposlenika, Benefit članstvo koje omogućava pravnoj osobi učlanjenje 5 zaposlenika i Support članstvo koje omogućava pravnoj osobi učlanjenje 3 zaposlenika.

 

Članak 5.

Članstvo traje godinu dana, a vrijedi za tekuću godinu u kojoj je uplaćena članarina (1.1. – 31.12.)

 

Članak 6.

Članarina za Individualne članove iznosi 50 EUR.

Članarina za pravne osobe po kategorijama iznosi:

 • Kategorija Premium članstva – 1.000 EUR
 • Kategorija Benefit članstva – 500 EUR
 • Kategorija Support članstva – 300 EUR

 

Članak 7.

Obveze i odgovornosti članova su doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge kroz svoj rad i uplatu članarine te aktivno sudjelovati u razvoju Udruge. Svaki član se treba pridržavati Statuta i odluka tijela Udruge.

 

Članak 8.

Prava, obveze i odgovornosti individualnih članova su:

 • mogućnost sudjelovanja u aktivnostima Udruge (detaljan popis aktivnosti nalazi se na web stranicama Udruge),
 • pravo na izvještavanje o djelovanju i odlukama Udruge,
 • mogućnost davanja prijedloga vezanih uz aktivnosti Udruge,
 • birati i biti biran u tijela upravljanja Udruge,
 • mogućnost žaljenja i upozoravanja Izvršnog odbora na eventualne nepravilnosti i propuste u radu drugih članova Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge.

Prava, obveze i odgovornosti podupirućih članova (pravnih osoba) su:

 • mogućnost sudjelovanja u aktivnostima Udruge (detaljan popis aktivnosti nalazi se na web stranicama Udruge),
 • pravo na izvještavanje o djelovanju i odlukama Udruge,
 • mogućnost davanja prijedloga vezanih uz aktivnosti Udruge,
 • mogućnost žaljenja i upozoravanja Izvršnog odbora na eventualne nepravilnosti i propuste u radu drugih članova Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge.

 

Članak 9.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • smrću člana,
 • isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta,
 • isključenjem radi neaktivnosti u radu Udruge
 • neplaćanjem članarine

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 10.

Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti. Za povrede Statuta, neovlašteno istupanje u ime Udruge, neplaćanje članarine, neprisustvo na sjednicama, Izvršni odbor može, jednoglasnom odlukom, članu izreći, ovisno o razini povrede opomenu, suspenziju ili isključenje.

 

Članak 11.

Članstvo te sva prava i obveze koje ono nosi nisu prenosiva.

 

Članak 12.

Udruga je voditelj obrade osobnih podataka, a nastavno na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i važećih zakonskih propisa Republike Hrvatske (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18), uskladila je svoje poslovanje kako bi svim Članovima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih.

Svaki član može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Izvršni odbor udruge na e-mail: info [at] huki.hr

Više o politici privatnosti moguće je pročitati ovdje: https://huki.hr/politika-privatnosti/

 

Članak 13.

Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Udruga i Član   će nastojati riješiti mirnim putem. Za sporove koji se ne riješe mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Zagrebu.